Debilitats i fortaleses

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

Punts febles

  • Donar a conèixer l’EDC del centre
  • Avaluació del progrés docent, reflexió sobre la formació, possibilitats de formació contínua, intercanvi d’experiències… ús de l’EVA
  • Infraestructura digital i accés a internet
  • Dispositius per l’ús de l’alumnat, adaptacions i inclusió de l’alumnat
  • Aspectes de l’avaluació (destreses digitals, feedback, autoavaluació i coavaluació)
  • Comportament digital (responsabilitat, verificació, autories, creació de continguts…)

Punts forts

  • Es fan partícips als docents en el desenvolupament de l’EDC i de provar noves formes d’E/A amb eines digitals
  • Assistència tècnica
  • Dispositius digitals per l’ensenyament i aprenentatge des del punt de vista docent
  • Recursos educatius i creació de recursos digitals

Els docents disposen de dispositius i de recursos educatius per a l’ensenyament/aprenentatge, però cal crear espais tant físics com temporals on s’ofereixi formació i intercanvi d’experiències.

El centre vol fer transformació digital en entorns virtuals d’aprenentatge, i per això cal formar el professorat en aquestes EVAs per una millora tant en l’àmbit docent com de l’alumnat.

Amb la finalitat de poder trencar la bretxa digital, cal una digitalització de la documentació i creació d’aplicatius en l’àmbit de gestió per fer més fàcil l’accés a la informació.

Si bé pel que fa a professorat hi ha una bona equipació digital cal fer les accions necessàries per anar equipant el centre i introduir les noves tecnologies entre l’alumnat per afavorir la inclusió i fomentar la creació de continguts.

Can Noè

Plaça del Canigó, 7
08303 Mataró
Tel. 93 796 48 01
cannoe@ajmataro.cat

© Can Noè 2024. Tots els drets reservats.