Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades(en endavant “RPGD”) i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ informa als Usuaris:


Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable?AJUNTAMENT DE MATARO
P0812000H 
C/ Riera, núm. 48, 08301 de Mataró
Delegat de Protecció de Dades: Contactar
Amb quina finalitat es tracten les vostres dades?L’Ajuntament de Mataró tractarà les vostres dades amb les finalitatsespecificades en cada tràmit que el ciutadà pot realitzar, així com facilitar l’accés als serveis i tràmits mencionats, de conformitat amb la regulació establerta pel RPGD i altres disposicions d’aplicació. El registre d’activitats de tractament es troba a Registre d’activitats de tractament
Quina és la legitimació pel tractament de les vostres dades?La legitimació del tractament, depenent del tràmit, pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o el compliment d’una missió realitzada en interès públic i/o la protecció d’interessos vitals i/o l’execució d’un contracte.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb allò previst en la citada legislació.
En tot cas, en cada tràmit corresponent s’informarà de les possibles cessions de dades a altres administracions públiques o empreses que correspongui.
Quins són els vostres drets?Les persones les dades personals de les quals siguin tractades per l’Ajuntament de Mataró podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en la forma prevista en la legislació vigent sobre la matèria, davant l’Ajuntament de Mataró. 

Els formularis de drets es troben a disposició de l’interessat en la present pàgina web així com davant de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’entitat a la direcció La Riera, núm. 48 – 08301 Mataró (Barcelona) (Ref. “Protecció de Dades”). 

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos correctament us podeu posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades Contactar i així mateix teniu dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control que, en aquest cas és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

L’Ajuntament de Mataró informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Can Noè

Plaça del Canigó, 7
08303 Mataró
Tel. 93 796 48 01
cannoe@ajmataro.cat

© Can Noè 2024. Tots els drets reservats.