Pla de reobertura de CFA Can Noè (juny 2020)

Marc Legal de referència: instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (Juny 2020) PROCICAT 2020.

El Pla contempla tres objectius bàsics:

 • Orientació acadèmica i emocional als alumnes de final d’etapa i proves.
 • Acompanyament emocional de tot l’alumnat.
 • Planificació de les diferents possibilitats del curs 2020-2021.

En aquest pla es té en compte l’organització de l’alumnat, del professorat, del servei del PAS, dels espais i dels grups. Així també es tindrà en compte el material i la neteja que es faci servir.

ORGANITZACIÓ DE CENTRE

1. Horari i distribució

Marc presencial docent i PAS:  de 9 a 14 hores.

Claustre de professors format per 9 membres. D’aquests, una mestra a jornada parcial com a mestra de suport i,  una mestra més gran de 60 anys que farà atenció telefònica.

Es continua amb la formació telemàtica fins al 19 de juny.

El retorn al centre per part de l’alumnat és de caràcter voluntari.

Les entrades i sortides es faran de manera gradual i en espais diferenciats.

2.Accions amb l’alumnat

2.1 Acció educativa presencial

Els tutors iniciaran un sondeig (28/maig) per conèixer el nombre d’alumnes i poder garantir les ràtio establertes en el Pla.

Grups de 8 alumnes pels que acaben etapa i obtenen titulació o que han de superar les proves d’accés.

GES 2 ( grup format per 24 alumnes)DillunsDimartsDimecres
De 9 a 13 hores8 alumnes8 alumnes8 alumnes
AULABibliotecaBibliotecaBiblioteca
P25/45 (format per 25 alumnes)DillunsDimartsDimecres
De 9  a 12 hores.8 alumnes  
De 12 a 13 hores.  8 alumnes
De 13 a 14 hores. 8 alumnes 
AULAN2N2N2

S’assignarà un mestre/tutor per grup.

En cas que l’alumne requereixi una atenció personalitzada es planificarà i es programarà el dia i l’hora.

Espai 1 : c. Poeta Punsola número 45-47.

Espai 2 : av. Del Perú número 32.

2.3. Atenció telefònica

En el cas dels alumnes de risc (per edat/malaltia), es fa i es continua fent l’acompanyament telefònic per poder mantenir el contacte i atendre les seves necessitats.

3. Material escolar

Sempre que sigui possible serà d’ús individual i no es distribuirà cap documentació en paper.

L’alumnat es fa responsable del seu propi material i en cap cas es podrà compartir.

En cas d’utilització d’ordinador,  pissarra o altres, es desinfectarà quan s’acabi l’activitat programada.

4.Espais

Les aules garanteixen la distància de seguretat entre alumnes i professorat.

S’han fet marques al terra i s’han disposat les taules i cadires per mantenir aquestes distàncies.

Els grups seran estables i tindran un docent/tutor.

Tot el professorat estarà repartit entre els dos edificis del centre i com a màxim, seran de 5 docents per espai.

5. Requisits d’accés

Per tal de poder incorporar-se al centre s’ha de complir el següent:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea …) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS- COV2 durant els catorze dies anteriors.
 • Que  no  es presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat (tal i com indica les instruccions per a l’organització per l’obertura de centres educatius.

I complimentar el document de declaració responsable el centre farà arribar abans de la seva incorporació.

6. Protocol d’actuació

En cas d’aparició de símptomes  durant la presència física al centre, aïllar a l’alumne/a en un espai específic (consergeria) i en cas que sigui menor d’edat, avisar pare, mare o tutors legals.

En cas que no sigui menor d’edat, informar al CAP de referència i si no és possible contactar, fer-ho a través del 061.

Procedir a desinfecció i neteja dels espais del centre.

7. Tancament de curs

El lliurament de notes es fa amb  cita prèvia i de manera esglaonada:

 • Curs d’accés a grau mitjà (CAM): 25 de maig.
 • Graduat en Educació Secundària (GES): 18 i 19 de juny.
 • Formació Inicial i Bàsica: de manera presencial a partir de setembre.

8. Mesures de protecció i prevenció

Els treballadors del centre han de conèixer els protocols i mesures de protecció i prevenció enfront el COVID-19.

S’han de mantenir les distàncies de seguretat.

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, els alumnes disposaran d’una solució desinfectant per fer-ne ús.

Les mascaretes facials seran d’ús obligatori per tot el personal del centre i per part de tot l’alumnat.

9. Desinfecció d’espais

Les aules han d’estar ventilades i en la mesura que sigui possible, les finestres es mantindran obertes.

La neteja i desinfecció dels espais es farà de manera diària.

10. Planificació 2020.2021

Estem habilitant i distribuint els dos espais del centre per poder establir les ràtios i els possibles desdoblaments que donin resposta a tot l’alumnat possible.

A la vegada, estem planificant diferents escenaris de tornada al centre en funció de l’evolució de la pandèmia.

11. Calendari d’aplicació i informació

Aquest pla es presentarà al claustre el dia 27 de maig.

Es presenta al Consell Escolar el dia 29 de maig.

Possible Obertura del centre: 8 de juny (fase 2).

DARRERES PUBLICACIONS

 • All Post
 • Activitats
 • Avisos
 • Calendari
 • Consell escolar
 • Esdeveniments
 • Festivitats
 • L'escola en imatges
 • Notícies
 • Preinscripció/Matrícula
 • Projectes
 • Sense categoria
 • Sortides
Edit Template

Can Noè

Plaça del Canigó, 7
08303 Mataró
Tel. 93 796 48 01
cannoe@ajmataro.cat

© Can Noè 2024. Tots els drets reservats.